Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen van Brouwers mineralen en op alle met Brouwers accessoires aangegane overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt. Brouwers accessoires behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Brouwers accessoires zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Brouwers accessoires behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Brouwers accessoires komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.
Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Brouwers accessoires garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

Alle door Brouwers accessoires vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief BTW. en excl. verzendkosten, tenzij anders vermeld. De hoogte van de verzendkosten zijn gebaseerd op het gewicht van het pakket en worden vermeld voordat de definitieve overeenkomst wordt gesloten. Bij bestellingen via de webshop Betaling vooraf De klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening IBAN ten gunste van Brouwers accessoires te `S-Hertogenbosch onder vermelding van het bestelnummer. Artikel 4 Levering en verzending
Brouwers accessoires heeft vrijwel alle artikelen op voorraad. Niet op voorraad wordt vermeld in de shop . Klant krijgt dan zelfde soort artikel aangeboden Bestellingen worden zo snel mogelijk verstuurd streven is 2 dagen in het algemeen met TNT Post

Bij betaling vooraf verstuurd Brouwers accessoires de bestelde artikelen in de regel onmiddellijk na ontvangst van de betaling .

De genoemde levertijden zijn een benadering. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

Indien de klant een artikel besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, zal aan de klant een indicatie worden gegeven op welke termijn het weer beschikbaar zal zijn.

Levering vindt plaats op het adres dat bij de totstandkoming van de overeenkomst door de klant is opgegeven.

Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn voor risico van de koper en kunnen niet op Brouwers accessoires worden verhaald.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
Goederen blijven eigendom van Brouwers accessoires totdat de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Brouwers accessoires verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de goederen gaat reeds over op het moment dat de producten ter verzending door de vervoerder zijn ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Retourzendingen aan Brouwers accessoires zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen vooraf geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Brouwers accessoires daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, via e - mail kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brouwers accessoires de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht, na voorafgaande melding, telefonisch of per e-mail, het artikel binnen 10 werkdagen na aflevering aan Brouwers accessoires te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in dit artikel, dan zal Brouwers accessoires zorgdragen voor terugbetaling binnen 10 dagen van het bedrag dat voor artikelen door de klant is betaald.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
Indien de geleverde artikelen materiaal of schade mochten vertonen zal de leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat Brouwers accessoires tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. De aansprakelijkheid van Brouwers accessoires is nooit groter dan die welke op de leverancier in kwestie te verhalen is

Brouwers accessoires is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Brouwers accessoires Brouwers accessoires is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Brouwers accessoires om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht is Brouwers accessoires niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Brouwers accessoires vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

Brouwers accessoires neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Brouwers accessoires verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Aanbieder
Brouwers accessoires is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2022 Brouwers accessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel